Samarbejdsaftale med Thyregod Skole

Denne samarbejdsaftale læner sig op af Vejle Kommunes overordnede rammer for den gode overgang fra børnehave til skole

I Thyregod er der kun én daginstitution og én skole.

Det giver en helt særlig og unik mulighed for at skabe et tæt og professionelt samarbejde omkring overgangen fra børnehave til skole, og en central opgave i at spille hinanden gode.

 • I både dagtilbud og skole vægter vi derfor vores samarbejde højt og arbejder tæt sammen, for at sikre en positiv og tryg overgang for alle børn.
 • I dette arbejde inddrages vores forældrebestyrelser i begge enheder.
 • Vores fælles og primære fokus handler om at skabe gode relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børn og voksne.
 • Vi arbejder derfor målrettet for at skabe et øget kendskab til hinandens praksisser, og en kvalificeret dialog omkring aktuelle behov i børnegruppen, i den konkrete årgang.
 • Vores samarbejde udbygges og styrkes gennem en løbende og respektfuld dialog.

Vores fælles ledelsesmæssige visioner

 • Alle børn skal opleve stærke relationer, glæde og positive forventninger i overgangen fra børnehave til skole
 • Alle forældre skal opleve sig som aktive medspillere omkring overgangen for deres barn
 • Alle medarbejdere skal have muligheden for at skabe de bedste rammer for børnene, og opleve fagligheden i fokus ind i overgangen
 • Dagtilbuddet skal have så nært og tæt et kendskab til skolens praksis, at vi kan klæde børnene bedst muligt på til det der venter dem. Og skolen skal have et så nært og tæt
  kendskab til børnene og dagtilbuddets praksis, at de føler sig klædt på til at modtage børnene.

Vi arbejder overordnet ud fra følgende 3 værdier

 • Tryghed
 • Mestring
 • Deltagelse

Dette med udgangspunkt i de 3 perspektiver

 • Barnets perspektiv – i børnehøjde
 • De professionelles perspektiv – vi står på tæer
 • Forældrenes perspektiv – Forældrene på banen

Nedenstående 8 kompetenceområder er omdrejningspunktet for forældresamtalen i børnehaven og overleveringssamtalen til skolen, og dermed de områder som har et fælles fagligt fokus, både i dagtilbud og skole

 • Relationer

  Barnets evne til at skabe og fastholde relationer til både børn og voksne samt
  indgå i og være medskaber af lege.

 • Robusthed og mod

  Barnets evne til at møde og håndtere nye udfordringer.

 • Sociale spilleregler

  Barnets evne til at forstå og anerkende sociale spilleregler, herunder
  f.eks. at hjælpe, give plads til andre og håndtere konflikter.

 • Forandringsparathed

  Barnets evne til at aflæse kontekster og vide, hvad der forventes i
  forskellige kontekster; at der f.eks. forventes forskellige ting af en, når man er i en
  dansktime, en idrætstime eller i SFO ens forskellige aktiviteter.

 • Selvkontrol og fokus

  Barnets evne til at tilsidesætte egne behov, arbejdshukommelse og
  holde fokus på en opgave.

 • Udtrykke følelser

  Barnets evne til at udtrykke følelser og evt. behov for hjælp, herunder
  deltage i samtaler om afsavn, ønsker og forventninger i forbindelse med overgangen.

 • Sprog

  Barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder evne til at aflæse og
  bruge kropssprog samt interesse for tegn og symboler.

 • Selvhjulpenhed

  Barnets evne til at mestre konkrete alderssvarende færdigheder f.eks. gå på
  toilettet selv, tage sit tøj af og på, holde orden i sine ting m.v

Vores samarbejde bygger på følgende principper, som er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelserne i de to enheder

Relationsarbejde

Det vil altid være opbygningen af tryghed og relationer der skal være det bærende og primære i vores samarbejde omkring overgangen for børnene. Derfor arbejder vi med

 • Besøg på tværs af institution og skole
 • Kendskab til hinandens praksisser, så vi spiller hinanden gode
 • At børneperspektivet kommer i fokus
 • Faglige dialoger omkring børnesyn og læringsmiljøer

Forældre som aktive medspillere

Det vil altid være bærende for os at værne omkring det gode forældresamarbejde. Derfor arbejder vi med

 • At skabe tryghed for forældre i overgangen gennem dialog
 • At afholde forældremøder som understøtter trygheden for forældre
 • At gøre os umage omkring formidling af overgangsarbejdet og derigennem tydeligt vise vores kendskab til hinanden på tværs af institution og skole

Der er truffet beslutning om at følgende tiltag vil indgå fast i vores samarbejde

 • En fast årskalender som følges
 • At der årligt sker jobbytte på tværs af de to enheder
 • At vi faciliterer faste udviklings -og evalueringsmøder for medarbejderne på tværs
 • At der årligt planlægges et fælles forældrebestyrelsesmøde

Der er udpeget en tovholder i hver enhed, der skal sikre det kontinuerlige overgangsarbejde, i samarbejde med ledelsen.