Samarbejdsaftale med Dagplejen

Denne samarbejdsaftale læner sig op af Vejle kommunes overordnede materiale omkring DEN GODE OVERGANG til børnehave.

Barnets perspektiv

Den gode overgang skal indebære

 • At barnet får skabt en tilknytning til børnehaven, så barnet er trygt allerede inden børnehave start
 • At barnet får deltagelsesmuligheder i hverdagen og fællesskabet i børnehaven, så det bliver parat til at indgå i det nye fællesskab
 • At barnet møder og oplever nærværende voksne, som hjælper og støtter barnet i overgangen
 • At barnet får mulighed for at øve sig og få betydning ind i det nye fællesskab

Forældreperspektivet

Den gode overgang skal indebære:

 • At forældrene mødes forskelligt og ud fra deres individuelle behov
 • At overgangen for barnet er båret af et gensidigt samarbejde mellem forældre og personale
 • At forældrene inddrages aktivt, ligeværdigt og som vigtige sparringspartnere i overleveringen og overgangen for barnet

De professionelles perspektiv

For at understøtte den gode overgang og det fælles grundlag, er der lavet følgende konkrete aftaler mellem Kildedalen og dagplejen:

 • Dagplejere kommer på besøg 1 gang om måneden i Kildedalen. Disse besøg ligger den 2. tirsdag i måneden og den sidste torsdag i måneden. Dagplejerne deler sig op, så de kommer 1-3 dagplejere på besøg af
  gangen (hvis muligt i forhold til deres konkret børnegruppe). På disse besøg er dagplejerne velkomne til både at være ude på legepladsen eller lege indendørs (her er det vigtigt at der lige aftales med personalet hvilke stue/afdeling der leges på).
 • Der er udpeget en kontaktperson i hver legestuegruppe, som er bindeled mellem dagplejen og Kildedalen.
 • Dagplejerne melder afbud til institutionsleder, hvis de er forhindret i at komme på besøg.
 • Alle dagplejere får udleveret en oversigt med billeder, over alle fastansatte i Kildedalen, som de kan tale med barnet om og forberede barnet, ind i overgangen til børnehaven.
 • Tidligst en måned før barnets start kontakter dagplejer institutionen for at høre hvilken stue barnet skal tilknyttes. Dagplejer er velkommen til at komme oftere på besøg i perioden op til barnets start.
 • På et af de sidste besøg har barnet en tegning med, som bliver hængt op på den stue barnet skal starte på, så der er noget at snakke med barnet omkring ved opstart.
 • Dagplejerne deltager i de temauger/dage, hvor det giver mening, i forhold til børnehavens årshjul og børnenes alder. Konkret er det aftalt at dagplejen deltager i Kildedalens årlige Hokus Krokus dag.
 • Dagplejeren tager billeder, når de er på besøg i børnehaven, som kan bruges i dialog med barnet. Her tages kun billeder af det pågældende barn.
 • I dagplejen udarbejdes dialogprofilen ”På vej mod 3 år” i Hjernen og Hjertet. Denne profil kan ses af børnehaven, når barnet starter.
 • Dagplejen er ansvarlig for at overlevere almindelige og nødvendige informationer omkring barnet. Disse informationer skal altid overleveres med samtykke fra forældre. Informationerne kan overbringes via mail
  eller telefonisk til pædagogen på stuen, efter aftale.
 • Hvis et barn har særlige udfordringer indkalder dagplejen til et overleveringsmøde, hvor personale fra børnehaven, dagplejer, dagplejepædagog og forældre deltager. Evt. inviteres øvrige samarbejdspartnere
  eller tolk.

Denne aftale revideres hvert år – og ligger på både dagplejens og Kildedalens hjemmeside